ویژگی های یک معلم خوب

معلمی فقط یاد دادن خواندن و نوشتن یا جمع و تفریق نیست. قطعا انسان سازی و پرورش افرادی که به…

ادامه مطلب ←

به چه کسی باهوش بگوییم؟

آنقدرها هم مربوط به گذشته های دور نمی شود. شاید هنوز هم همانطور باشد. شاید هنوز هم مثل وقت هایی…

ادامه مطلب ←

مدرن یا همان سنتی با وسایل مدرن؟

شاید وقتی نام “آموزش مدرن” به گوشمان می خورد، اولین تصویری که به ذهنمان می آید کامپیوتر، تخته هوشمند، دیتا…

ادامه مطلب ←