ویژگی های یک معلم خوب

معلمی فقط یاد دادن خواندن و نوشتن یا جمع و تفریق نیست. قطعا انسان سازی و پرورش افرادی که به…

ادامه مطلب ←

به چه کسی باهوش بگوییم؟

آنقدرها هم مربوط به گذشته های دور نمی شود. شاید هنوز هم همانطور باشد. شاید هنوز هم مثل وقت هایی…

ادامه مطلب ←

“نمی دانم” گفتن، هراس ندارد!

از همان بدایت تحصیل و مدرسه و کتاب، همواره محصلانی بوده اند که آتش تشنگی شان با درس های مدرسه…

ادامه مطلب ←